Jeu de Boules voor iedereen

Privacyverklaring

Jeu de Boulesvereniging De Beijerse Worp (DBW) te Oud-Beijerland, gevestigd aan Van Ghentstraat 15 3262 EM, Oud Beijerland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Van Ghentstraat 15, 3262 EM, Oud Beijerland of jdbdebeijerseworp@gmail.com

Onze secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via jdbdebeijerseworp@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

DBW verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van de vereniging en je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Foto’s op Social Media

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DBW verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om het lidmaatschap te onderhouden en uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

DBW neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. DBW gebruikt alleen een online boekhoudsysteem en ledenadministratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DBW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn: 2 jaar na einde lidmaatschap > Voor financiële redenen en (toekomstig) lidmaatschap

  Wie heeft er toegang?

   Ledenadministratie, penningmeester en secretaris hebben toegang tot alle gegevens van de leden.  

Overig bestuur (voorzitter/technische commissie/website beheerder) heeft toegang tot alle gegevens om ten allertijden inzage te kunnen krijgen wanneer nodig.

Delen van persoonsgegevens met derden

DBW verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DBW gebruikt alleen technische en functionele cookies en  analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DBW en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jdbdebeijerseworp@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, of iemand van het bestuur persoonlijk aan te spreken. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. ( Je kunt hiervoor gebruik maken van de app Kopie ID van de overheid) Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

DBW wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DBW neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jdbdebeijerseworp@gmail.com. .